Welcome customers to Lianai Dairy!
热线:15800005185
练士酸奶 原味活菌发酵乳低温牛奶乳品 新鲜生牛乳配方 生鲜冷藏配送 练士酸牛奶生活添色彩 200ML*06盒装

练士酸奶 原味活菌发酵乳低温牛奶乳品 新鲜生牛乳配方 生鲜冷藏配送 练士酸牛奶生活添色彩 200ML*06盒装

 • 食品生产许可证号: SC10544010600031
 • 贮存条件: 冷藏 0-4℃
 • 保质期: 21天
 • 产品执行标准: GB19302
 • 净含量: 1200mL
产品详情
 • 01-01.jpg

 • 01-02.jpg

 • 01-03.jpg

 • 01-04.jpg

 • 01-05.jpg

 • 01-06.jpg

 • 01-07.jpg

 • 01-08.jpg

 • 01-09.jpg

 • 01-10.jpg